Kulotshiwe ukuthi
Igama lakho liphakeme
Siyakhothama
Kulotshiwe ukuthi
Ubukhosi bakho bunamandla
Siyakubabaza
Kulotshiwe ukuthi
Igama lakho liphakeme
Siyakhothama
Kulotshiwe ukuthi
Ubukhosi bakho bunamandla
Siyakubabaza

Ngibabaza wena Nkosi
Ngithi kuwe
Ngikhothamela wena Nkosi
Ngithi kuwe

Sibabaza wena Nkosi
Sithi Kuwe
Sikhothamela wena Nkosi
Sithi Kuwe

Bayede
Bayede
UnguThixo
Bayede
Bayede
UnguThixoFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top