Wena uyingcwele
(Only you’re are holy)
Akekho onjengwawe
(For there is no one else like You)
Othembekile njalo
(Who is faithful ever true)
Impilo yami yonke ifakaza ngawe
(All my life is a testimony)