Lomusa ongaka wonele bonke abazithobileyo
(His grace is sufficient for those who humble themselves),
Ngiphakamisa izandla zami, ngithi ngiyazisola nkosi
(I lift up my hands saying I repent Lord)?For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top