Bongani uThixo, osiph’ iinto zonke,
Bongani nalapha, zidalwa, kwa nonke;
Bongan’ ezulwini ke nonke zihlwele,
Uyise, noNyana noMoya oNgcwele