Thetha Nkosi ndilindele
oko kuthethwayo kum
elolizwi lenkuthazo
malivakaliswe kum
ndimamele Nkosi yam
theth’ ilizwi lakho kum.

Kuze ndibenokuqonda
malibizw’ igama lam
ndibenokukulandela
wen’ ungumalusi wam
kumadlelo amahle
apho ndonwaba khona.

Noko ndingento yalutho
ma undive Nkosi yam
Nguwe wedwa olwaziyo
ulangazelelo lam
uyazaz’ intswelo zam
mandisikelelwe nam.

Thetha ndiv’ ilizwi lakho
ndizilingiselele
ukufezwa ngenyameko
wokumyalezo wakho
ndimamele Nkosi yam
theth’ ilizwi lakho kum. Amen