1.
Yesu ndi dzina la vhudi
La Murwa-Mudzimu,
Lia difha dzindeveni
dza vha mu tendaho

2.
Ndi dzina li takadzaho
Vhana vha Mudzimu,
Li a vha vhofholola vho
Vhutshinyini havho

3.
Dzina heli li na maanda
A kanukisaho,
Na vhane vha vhaisala
Vha nga fhodwa ngalo.

4.
Ri tshi swika makoleni
Phanda ha Mudximu,
Tshine ra do imba tshone
Ndi dzina la Yesu