1.
Jesu, yo bonolo,
Kwana ya Molimo
Ntlhomogela pelo,
Utlwa pitso wame.

2.
Kgosi ya botshelo,
‘Fika ja poloko
Jaanong ke go leba
Sefapanong sa ‘go.

3.
Mme ke bona dintho,
Tse di rothang madi,
Tse e leng sediba
Sa Boitshwarelo.

4.
Ke go leofetse,
Ke ntse jaaka ke ntse;
Ke timetse thata,
Dibe tsa me dintsi.

5.
Thoti e le yosi
Ya madi a gago,
E lekanye sentle
Go ntlhapisa gotlhe

6.
Mo lefatsheng jeno
Go botlhoko fela,
Mme fa kena nap
Go Boitumelo.

7.
Ke a go rapela,
Ke tle ke tshabele
‘Tlhakoreng lwa gago
Ke iphitlhe go lone

 

Submitter Name: Notoana