1. Ha ke ne ke itshela ka dikgapha,
Ke phatloha ke letswalo,
Jesu a mpona, a ba a ntshibolla,
A mphedisa, a pha le kgotso.
Ke kgotso ya Jesu
E fetang le kutlo ya motho.

2. ’Me esale, le jwale ’a bojwale,
Ke tsamaea ka nyakallo;
Tsa lefatshe ha ke di belaelle,
Moe‘ka o kgotswe ke kgotso.
Ke kgotso ya Jesu…

3. Leha ke tetema, ke rerekela,
Ke atetswe ke meleko,
Bohareng ba ka ke ntse ke itketla,
Ka mehla, ka mehla ke kgotso.
Ke kgotso ya Jesu…

4. Leha ke lla, ke ferekane pelo,
Ke thibane mehopolo,
Sera se nteka habohloko—hloko,
Moe‘ka o nts‘na le kgotso.
Ke kgotso ya Jesu…

5. Ke monyaka wa ka ditshiu tsohle.
Ke fatsheng la matshwenyeho,
Bofumeng, lefung, ha ke belaele,
Ke kgotso e tletseng, ke kgotso.
Ke kgotso ya Jesu…