1 Taba tse molemo tsa evangedi,
Ha di le kgodisa, le di thabela,
Na le ka di loba jwang, badumedi?
Tsohang! Bahetene hle ba timela.
Mang le mang ya rapelang lebitso la morena
O tla bolokeha.

2 Eang le tumiseng taba tsa topollo
Rato la Jesu le se nang go fela;
Kajeno ha le fumane bophelo.
Hwang: bahetene hle ba timela.
Empa ba ka rapela jwang,
Eo ba sa kang ba dumela go yena?

3 Se qeneheleng see le nang le sona,
Se ntsheng ka thabo, le se nstheng ka matla,
Se hlokwa jwale ke yena morena!
Oho! Bahetene ba timela.
’Me ba ka dumela jwang go eo ba sa kang ba utlwa ditaba tsa hae?

4 O, ke lehlohonolo le lekakaang,
Morerong o mokalo ha re batlwa!
Balopollwa, na re ka timana jwang?
Boning, bahetene hle ba timela.
Na ba ka utlwa jwang
Ha ’moledi a le sieo?

Qetello
Maoto a ba bolelang evangedi ya kgotso
A matle hakakaang!
Maoto a ba bolelang tsa evangedi
ya taba tse molemo.