Hayi! Umntu endinguye
naku se nditshabalala
sekuvuke namaxhala
Nkosi Yesu ndiphuthume.

Wena mhlobo wamabanda
yiza ngoku undichole
kwanjengelo lakudala
Nkosi Yesu ndiphuthume.

Izixhobo zam ziwile
zithathiwe ngusathana
nakusendisong ‘i¬≠zandla
Nkosi Yesu ndiphuthume.

Xa ndiyekelelwa nguwe
ndophalala nje ngamanzi
zendifele ebubini
Nkosi Yesu ndiphuthume.

Zundithwale nakaloku
ngezongalo zobubele
ndiziphosa kuwe ngoku
Nkosi Yesu ndiphuthume.
AmenFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top