Hayi! Umntu endinguye
naku se nditshabalala
sekuvuke namaxhala
Nkosi Yesu ndiphuthume.

Wena mhlobo wamabanda
yiza ngoku undichole
kwanjengelo lakudala
Nkosi Yesu ndiphuthume.

Izixhobo zam ziwile
zithathiwe ngusathana
nakusendisong ‘i¬≠zandla
Nkosi Yesu ndiphuthume.

Xa ndiyekelelwa nguwe
ndophalala nje ngamanzi
zendifele ebubini
Nkosi Yesu ndiphuthume.

Zundithwale nakaloku
ngezongalo zobubele
ndiziphosa kuwe ngoku
Nkosi Yesu ndiphuthume.
Amen