Nkosi ubhek’ isiphepho
[God you’re watching over a storm] Namaza ngamaza agubhayo
[And the excavating waves] Nezulu seliguqubele
[And the sky has turned grey] Akekho baba ongasisiza
[There is no one out there to help us] Nguwe wedwa
[You’re the only one]

CHORUS
Lapho ulalelwa ngamaza la
[That the waves get to respect] Uma ethi( Thula thula, thula thula)
[When you say be still] Noma ulwandle lugubhayo
[Even when the ocean is excavating] Noma amadimoni alingayo
[Even when the demons are attacking] Ungesishonis’ isikepe lesi
[You won’t let this ship sink] EsinoSomandla phakathi le
[It has the Almighty in it] Uyalalela umoya wam
[My soul shall listen to you] Uma uthi thula
[When you say be still] Thula uthi nya
[Be still completely]

Nkosi siyacela baba
[Lord please] Vuka manje usisindise
[Wake up and protect] Usisindise thina
[And protect us] Ngokuba
[Because] There’s no one else but you
Onakho, onakho ukusisiza
[That is able to save us] Ngoba wena
[Because you]

(Chorus)