Sekuyakhuphukela
Amehl’ase buthuntu
Indlel’ayibonakali
‘bumnyama buhlasele

Salesewenz’ umusa
Sihaqe ngobu ngcwele
Uliland’ibandla lakho
Umhlaba ‘wonakele

Baba Yenz’umusa
silungiswe nguwe
Nanom’usus’shayil’umhlaba,
soqondiswa nguwe
Okusixakile,
sekothintwa nguwe
Nakho konk’esingakwenzanga,
Kolungiswa nguwe

Ithemba alisekho
Ugqozu luphelile
Ubungcwele sihlwithiwe
Nembeza simbulele
Zibonakalise ke
Phuthuma ngobubele
Sik’lambele, sik’lindile
Sizinikela kuwe

Yikho sithi
Baba Yenz’umusa
silungiswe nguwe
Nanom’usus’shayil’umhlaba,
soqondiswa nguwe
Okusixakile,
sekothintwa nguwe
Nakho konk’esingakwenzanga,
Kolungiswa nguwe

 

Submitter Name: Tshepo Tsotetsi