Tshedza tshanga vhonetshela ndila
Ndi tshimbile
Hu na swiswi hafhu hu tshe kule
Ntange phanda
Ndi na iwe a ti tshuwi tshitu
Ndi sanda zwothe, Iwe wo luga

Kale ndo Vha ndi sa a U humbuli
Nda difuna
Nda di divha nde ndi na vhutali
Nda di khoda
Fhedzi zwino ndi disola tshothe
Si elelwe u di hudza hanga

Tshilidzi tshau tshi songo mphira
Tsha ntalula
Mathupho na maneto a ndila
Ndi do kunda
Ndi yo dzhena tshedzani tsha Yesu
Ha khotsi ane a ri funesa

 

 

Submitted by: Tendani