Lefu la gago la mahlomola
Le ntshwabisitse, Morena;
U lahlehetswe ke go phela
Bakeng sa dibe tsa röna.

2 Lefatshe la na la makala
Ha le bona u timela;
Letsatsi la na la fifala,
Bakgethuwa ba gago ba lla.

3 wena ya neng a re hlabetswe,
Jesu, Konyan‘a Modimo,
Madi a gago a ke a ntlhatswe,
A mpulele lehodimo!

4 Lerato la gago le makatse,
Le hlomole pelo ya ka;
U shwetse dibe tsa lefatshe,
Ak‘u be ’Moloki wa ka!