1. Lehodimong, hae le letle,
Hae la ka la phomolo,
Jes‘nketeletse pele,
O mpeetse ditulo.

O, ngwan‘o ya kgathetseng,
ya kgotsheng pelaelo,
Etla pelo, lehae le teng,
Hae la phomolo!
Le ka mose go Jordane,
U bohe ka tumelo
Fatshe leo le kgabane,
Hae la phomolo!

2. ’Na ha nka ke ka kena teng
Ke nanara, ke tshaba,
Ha ’Moloki ya nthatileng
A le teng, a ntebella.
O, ngwan‘o ya kgathetseng…

3. Jesu ke yena ya ntsebang,
O nshwetse sefapanong;
wa mpuella, wa nthapella
Le jwale, dihodimong.
O, ngwan‘o ya kgathetseng…

4. A ke ke a hakwa ke ’na,
O ntseba le lebitso,
Madi a hae a le ngola
Le bukeng ya bophelo.
O ngwan‘o ya kgathetseng…

5. Empa le ’na ha ke kena,
Ke ’mona sefahleho,
Ke tla mo tseba, le yena,
Jesu, Mor‘Modimo.
O ngwan‘o ya kgathatseng…

6. O, go tla ba monate jwang
go kopana le yena,
Jesu eo ke mo ratang,
Jesu ya nthatang le ’na!
O, ngwan‘o ya kgathatseng