Lizalis’idinga lakho,
Thixo Nkosi yenyaniso
Zonk’intlanga, zonk’izizwe
Ma zizuze usindiso

Amadolo kweli lizwe
Ma kagobe phambi kwakho
Zide zithi zonk’ilwimi
Ziluxel’udumo lwakho

Yaala, Nkosi, singadeli
Iimfundiso zezwi lakho
Uze usivuselele
Sive inyaniso yakho