Ma bakudumis’ abantu, Wena, Thixo, bawo!
Ziya lawulwa iinto zonke Nguwe, thixo, bawo.

Ma bakudumis’ abantu, Nyana, muKhululi!
Bazuziswa uxolelo Ngawe, muKhululi.

Ma bakudumis’ abantu Moya oyiNgcwele!
Wenza ngcwele amakholwa, Wena uyingcwele.

Bubobakho ubukhulu, Thixo wethu umnye;
Zizezakho iinto zonke, Thixo wethu umnye. Amen