Malibongwe

on

Malibonge, malibongwe, malibongwe, iGama leNkosi

Uphakeme, Uphakeme, Uphakeme, uJesu ‘phakeme

Unamandla, Unamandla, Unamandla, uJesu ‘namandla

Top