Ekuseni unguJehova, (From dawn, you are the Lord)
Emini unguJehova (In the noontime, you are the Lord)
Entambama unguJehova (In the afternoon, you’re the Lord)
Awuguquki (You do not change)

Uyawuzwa umkhuleko (He hears your prayer)
Uma ebizwa okholwayo (Believe and call on Him)
Jehova uNgumabizwa asabele (The Lord, our portion)

Refrain:
(Ngithi/Yebo mbize) (I say/yes call Him)
El Shadai aa simakade! (El Shadai! Ah You’re everlasting)
Elohim mm Jehovah (Elohim! Mm, Lord God)
Ezintweni zonke, Yena ungu Jehova (All creations agree, you’re the Lord) (x2)
(Repeat)