Naanku ndimi ndinkqonkqoza,
Kolu cango lwakho mooni,
Ngelithambiley’ ilizwi:
Ndingene na? ndingene na?
Ndim’ emnyango ndinkqonkqoza,
Ndimi ndincenga ngomonde,
Uthi ni moon’ olusizi.
Ndingene na? ndingene na?

Ndawanyamezela mina
Amanxeb’ okubethelwa,
Ngenxa yakho mgqithi ndini:
Ndingene na? ndingene na?
Ndim’ emnyango ndinkqonkqoza,
Ndimi ndincenga ngomonde,
Uthi ni moon’ olusizi.
Ndingene na? ndingene na?

Ndev’ iintlungu zomnqamlezo,
Ndalala nasenchwabeni;
Ndizond’ ukonwaba kwakho:
Ndingene na? ndingene na?
Ndim’ emnyango ndinkqonkqoza,
Ndimi ndincenga ngomonde,
Uthi ni moon’ olusizi.
Ndingene na? ndingene na?

Ndiza ndinoxolo lwakho,
Ndiza nokonwaba kwakho,
Wen’ unamaxhal’ ezoono:
Ndingene na? ndingene na?
Ndim’ emnyango ndinkqonkqoza,
Ndimi ndincenga ngomonde,
Uthi ni moon’ olusizi.
Ndingene na? ndingene na?

Ndingumhlobo, ndibubomi,
Ndilikhaka, ndililiwa,
Ongazinqabisa kulo:
Ndingene na? ndingene na?
Ndim’ emnyango ndinkqonkqoza,
Ndimi ndincenga ngomonde,
Uthi ni moon’ olusizi.
Ndingene na? ndingene na?

Yemka ke imini yakho,
Latshona ilanga lakho,
Usesendlelen’ yembubo:
Ndingene na? ndingene na?
Ndim’ emnyango ndinkqonkqoza,
Ndimi ndincenga ngomonde,
Uthi ni moon’ olusizi.
Ndingene na? ndingene na?