Ndenzelwe inceba,
Ndophelwe igazi.
Ukho owandifelayo
Endipha ukolo.

Luxolo oluhle
LweNkos’ uYehova,
Yena ohlel’ etroneni,
Ngoku naphakade.

Kungavel’ umoya,
Kubekh’ isaqhwithi,
Kodw’ uthando luka Yesu
Alungephenduki.

Lona uthando lwam
Ngelunokucima,
Kodwa olwaseGolgotha
Luhlala luvutha.

Ngenxa yezi ndawo,
Ndiyakudel’ okwam,
Kodwa ndithemb’ olo yhando
LweNkosi uYesu.