Nje ngebhadi libadula
Ukufun’ umthombo,
Iya funa njalo, Thixo!
Intliziyo yami.

Inxaniwe intliziyo,
Inxanel’ uThixo;
Ewe, lowo, waziwayo,
Ungophilileyo.

Bandibuza, ndasibeka
Isililo mina,
Bakuhlala bendibuza
UnoThixo phi na?

Zaphalala iinyembezi
Ndakuba ndindedwa;
Ndakucinga ngabaninzi
Abangasekhoyo.

Kuba namhla ndinje nje nje,
Ndililolo apha;
Ndandisiya nezihlwele
Kuyo indlu yaKho.

Ndotsho ndithi, Thixo wami!
Undilahlele ni?
‘De ndihlekwe, luth’ utshaba,
UnoThixo phi na?

Kungani na, muphefumlo!
Udakumbileyo,
Waxhalaba ngaphakathi,
Ungenakuzola?

Lo ubizwa naziinzulu
Ngeengxangxasi zazo;
Bek’ ithemba lakho kuYe,
Uthuthuzeleke.
Amen