Wakrazulwa ngenxa yami,
Liwa laphakade!
Kuze ndizifihle kuWe,
Nxeba lika Yesu!

Yeyani na le mikrozo,
Kwelo cala lakho?
Yeyegazi, yeyamanzi,
Ma ndihlanjululwe.

Linyembezi zeminyaka,
Azingeze nto;
NguWe, nkosi, osusayo
Zonk’ izoono Zomntu.

Andinanto esandleni,
Ndize kanye, nkosi!
Se ndondele ekrusini,
Ekubethelweni.

Wakrazulwa ngenxa yami,
LiWa laphakade!
Kuze ndizifihle kuwe,
Nxeba likaa yeso!



For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top