1.
Nkosi Thixo ufihliwe
Noko ndikugulelayo
Akubonakalisiwe
Kumi noko ndifunayo

2.
Ndinezono okunene
Ndinetyala phambi kwaKho
Ndandinobumene-mene
Noko ndandinezwi laKho

3.
Intliziyo yamangala
Yanekratji elikhulu
Oko wandibiza, ndala
Ndandizenza isithulu

4.
Ma ungandilahli mina
Noko ndenje njalo kuWe
Ndothini na,ndoya phi na?
Xa ndilahliweyo nguWe

5.
Taru! Nkosi ndikonile
Be ndidela izwi laKho
Umphefumlo wam uwile
Taru! ngobubele baKho. Amen

 

Submitter Name: Somi