Nzulu yemfihlakalo!
Nzulu yesimanga!
Ezalise umhlaba,
Nesibaka-baka.
Le nzulu yesimanga,
NgokaThix’ uNyana;
Oweza ebantwini,
ngokubasindisa.

Wabon’ uluntulonke
Luweesonweni;
Imiphefumlo yonke
Ihlel’ elishweni;
Wasikwayimfesane,
Engumangaliso;
Wathabathela kuYe,
Lonk’ ihlazolabo.

Kwaba ngummangaliso
Ukuzalwa kwaKhe;
Waphila, wafundisa,
Ngokuncamisayo.
Wabangummangaliso
Umnqamlezo waKhe;
Wafa, wooyis’ ukufa,
Saba sisimanga.

Hayi! obobunzulu
Bolu thando lwaKho;
Naloomsebenzi waKho
Ongenakuqondwa.
Abakholwayo namhla
Abanakugwetjwa;
Ma udunyiswenKosi,
Kus’ ephakadeni.
Amen.