Oko kwanga kulumkile,
Kunamandla, Yesu, kum,
Konle se ndikulahlile
Ngokukhanya kwaKho kum.
Wena nKosi
Waba bubulumko kum.

Xa umthetho wandityelaKonke ukugwetywa kwam,
Ndada andabona ndlela
Yokuhlaw’l’itya¬≠la lam,
Wena, nKosi,
Waba bulungisa bam.

Be ndihleli ndincholile,
Kwaabumnyama bodwa kum;
Uphefumlo wawufile,
Kungalunge nento kum.
Waza Wena
Waba yingcwaliso kum.

Ukuxhala ndandikuva,
Ndiyibon’ ingozi yam;
Ubumnandi andabuva,
Ngokoyik’ ukufa kwam;
Waza Wena
Waba yinkululo yam.

Nkosi, ndoqhayisa ngaWe,
Ndikuncame okukum;
Andinanto ndingenaWe,
Wen’ uziinto zonke kum;
NKosi, Yesu,
Wen’ uziinto zonke kum. Amen