Phefumlela Thixo wethu,
Xa sithandazayo kuwe;
Sidalel ubom’ obutsha,
Ma sikhanyiselwe nguWe.

Siya buv’ ubukho bakho,
Ukho, ukufuphi kuthi;
Siya liv’ ilizwi laKho,
Uya theth’ uMoya waKho.

Kristu, mThetheleli wethu,
Siph’ uMoya onqhinayo;
Asixhase ngenyaniso,
Xa isoono sihendayo.

Z’usinyamezele bawo,
Sakuxakwa yintliziyo,
Ethi nok’ indlel’ iyazi,
Ib’ ithanda ukunxaxha.

Xa singenawumb’ umlobo,
Onokuvelana nathi;
Z’usincede mThuthuzeli,
Kuphel’ izoyiko Zethu. Amen.

Hymn 110 Xhosa.