1.
Pholosa, Ntate, pholosa,
Oto la ka le theletse,
Ke sitwa le go ithusa;
Oho, oholosa, ke wetse!

2.
Jo, jo, ke wetse bodibeng,
Ke phosumela, ka teba;
Ke se ke le ya timetseng;
U nkinole, kea fela!

3.
Jo, sebe se ntse se hoba;
Na ke tla itshwarella ka‘?
Ke idibana feela
Har‘koeetsa e ferellang.

4.
Jo, motho ya madimabe,
Na ke ne ke ipona jwang
Ha ke ithetsa hakale,
Ke re ke ’na ya tshepehang!

5.
Ke ne ke ipala matla,
Chiseho le phadimeho;
Athe ke bala lefeela,
Le seriti sa tumelo.

6.
Jwale, ke go hlobohile
go itshepa hona ha ka;
Bo‘ bo se bo ntahdile,
Ke sallwa ke wena feela.

7.
Ka mehla, se mpholositseng,
Ke sehlare sa mohau;
Boya, Jesu ya nthatileng,
U mpholose le kajeno.