THIXO! ova izikhungo,
Obaxhas’ abantu baKho;
Othe Wena kule ntlango
Wakhokel’ oobawo bethu.

Naanga amadinga ethu,
Siwabeka phambi kwaKho;
Naazi nezikhungo zethu,
Siphe impendulo yaKho.

Thixo! wab’ oobawo bethu,
Yiba ngowosapho lwabo;
Yiba nguy’ uBawo wethu,
Usiphathe kwa nje ngabo.

Solahleka emhlabeni,
Sihambise endleleni,
Usidlise, usiseze ,
Usigcine, usambese.

Tweza amaphiko aKho,
Ulufihl’ usapho lwaKho;
Side size kuWe, Bawo,
Sihlangulwe kongendawo.
Amen.