Umalusi nguYehova,
Ondigcinileyo,
Ukuswela akubikho Kothembela kuye

Amadlelo aluhlaza,
Ndiya dliswa kuwo,
Ndiya lala ngokonwaba,
Ndingothuswa lutho.

Uya vusa umphefumlo Uya wenz’ uphile,
Ukulunga ndiba nako,
Ngenxa yomAlusi.

Xa ndihamba emnyameni,
Andinakoyika,
Kuba Wena uba nami,
Uya ndonwabisa.

Isithembe ndiba naso Noko ndinentshaba,
Ine-oil’ intloko yam,
Andisweli lutho.
Ukulunga, nezibele,
Ziya ndilandela,
Kusendlwini kaYehova,
Apho ndiphilayo.
Amen

A submission by: Mxoleli Ntshokoma