1.UNKULUNKULU onguthando nguMalusi wami;
Ngiswe ntoni?Ngingowakhe, naye ungowami.

2 Uyangiyisa emanzini ahambayo kahle:
Nasenhlungwini uyangiph’ ukudla okungcwele.

3Ngaduka futhi futhi, kodwa wangifuna njalo,
Ehlombe wangetshatha waze wangileth’ekhaya.

4 Nxa esekhona engalusa angesab’ ukufa;
Ngithemb’ isandla sakhe engibambelele kuso.

5Etafuleni lakho,Nkosi,ungunik’ amandla;
Uleth’ indeb’ ethabisayo,ungithokozise.

6 Umusa wakho uyabongwa ongayikuphela;
Sengathi ngingabona wena,Nkosi,naphakade.