Vhutshilo hanga ho dzumbama

on

Vhutshilo hanga ho dzumbama X3
Ho dzumbama Mudzimuni

Sathane ene ha vhu vhoni X3
Ho dzumbama Mudzimuni

Huwelela dakalo ngei phanda X3
Muvhusoni wa Mudzimu

Top