Wenzile okuhle kodwa
Empilweni yami yonke
Malibongwe! malibongwe!
Oh Malibongwe igama leNkosi
(Repeat)

Wezwa ukukhala kwami
Wangikhipha obishini olunzima
Wangibeka edwaleni
Wangishiya neculo elisha
(Repeat)For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top