Wenzile okuhle kodwa
Empilweni yami yonke
Malibongwe! malibongwe!
Oh Malibongwe igama leNkosi
(Repeat)

Wezwa ukukhala kwami
Wangikhipha obishini olunzima
Wangibeka edwaleni
Wangishiya neculo elisha
(Repeat)