1.
Yesu, langa lomphefumlo,
Akumnyama xa ukoyo:
Makungabiko nany’ into
Enokundahlula nawe.

2.
Ndakuhlelwa bubuthongo,
Selecima nalamehlo;
Mandibe ndicinga ngawe
Nangopumlo olunawe.

3.
Hlala nam imini yonke,
Ungekho andingephili;
Hlala nam kwakuza ukuhlwa,
Ize ndingoyik’ ukufa

4.
U’ba kukh’ umntwana wakho
Othe wadel’ izwi lakho,
Z’umguqule umxolele,
Az’ onwabe xa elele.

5.
Balunguze abafayo;
Batyebis’ abaswele;
Nabo bonk’ abalusizi
Bakhangel’ ubonwabise.

6.
Yiza kuthi sakuvuka,
Usigcine yonk’ imihla
Side simke emhlabeni
Sibe nawe eZulwini

 

 

Submitted by: Sibongiseni