1.
Ba bitseng, le ba qophelle,
Bahlomphehi le marena;
Se feteng hlotsa, sehole,
Le sona sekhwahlapa!
Ba bitseng, le ba qophelle
Har’a metse le naheng!
Pheellang, ha batleng hohle,
Ba tle bohle moketeng!

2.
Ba bitseng, le ba qophelle,
Baholo le maqhekwana,
Ba bacha le ba bohlale,
Ba dithoto le bana!
Ba bitseng, le ba qophelle.
Tsamayang, se ba kheseng!
Pheellang, ba batleng hohle,
Ba tle bohle moketeng!

3.
Ba bitseng, Ie ba qophelle,
Ba madimabe, ba hlorang;
Ba lefifing, ba lahlehang,
Hleka ba ka phela jwang?
Ba bitseng, le ba qophelle,
Tsamayang, le ba lateng;
Tlerolang, ho dumaele,
Ba tle bohle moketeng!

4.
Ba bitseng, le ba qophelle
Bahedene ba dichabeng;
Le hleng le ba hauhele,
Ba timella lefifing!
Le diehetse’ng hakale,
Pelo di fodile ke’ng?
Tswang mahae, le ba phallele,
Ba tle bohle moketeng!

5.
Ba bitseng, le ba qophelle,
Phakisang, ho feta nako,
Phallang, tumisang kahohle
Ditaba tsa topollo!
Tsohle di se di lokile,
Ba biletswa Moreneng.
Ba lateng, le ba qophelle,
Ba tle bohle moketeng!