1 Bohle ba ratang ho phela
A ba ke ba imamele;
Ba itlise ho Morena
Ka tumelo ea sebele.
Jesu k‘eena ea re bitsang;
O re beela tšoarelo;
O re: löna ba imeloang,
Tlong; ke tla le fa phomolo! (bis)

2 Ke‘na ’Moloki oa löna
Ea le shoetseng sefapanong;
Atla tsa ka tsa thakhisoa
Ho le lopolla tahlehong.
Le ba itšentseng haholo
Ke tseba ho ba pholosa;
Tefo e lefang melato
Ke mali a ka.tlong ho‘na!

3 A re utloeng, bana beso,
Lentsoe leo le molemo;
Maotong a Morena Jesu
Re inamele ka teboho.
Tlong, a re keneng kaofela,
Re sietsoe pallo e ntle;
Jesu o re: ea tlang ho‘na,
Nke ke ka lahlela ntle. (bis)