1 Helang, löna lihoai tsa Morena
Le khothaleng le ’ne le fufuleloe
Kajeno ke metsotso oa ho lema,
Oa ho kotula le oona o beiloe.
E, mabelenyana ka seatla,
A jaloang le lihlora tsa lithaba,
Ruri a tla hoasa mohla a butsoitseng,
E be melilima, meru e opaneng.

2 leha ho le thata—thata pheelang;
Thuang makote tsatsi ha le eme,
Se tsoafeng, pula e tla na, khobolang,
Le mehoma e se jeoe ke mafome.
E, mabelenyana ka seatlaâ…

3 Le atolose tšimo ea Morena,
Khathang, le phophothe, le qete thite;
Le kopanye meqoaho le litema,
Lirapa li etse likhoiti tsa ’nete.
E, mabelenyana ka seatla…

4 Se phutheng matsoho, hlaholisisang!
Fotholang lehola,tšabang likoapa;
Hoehlang basebetsi ba ka le tlatsang,
Le ’notši le teng le sebetse ka thata.
E, mabelenyana ka seatla…

5 Esale ka meso le mantsiboea,
Le tšososiseng tšimo ea Morena.
Mabele ao le reng lea a hoaea,
Oho hle, a se qetoe ke linonyana.
E, mabelenyana ka seatla…

6 O baena, thabo e tla ba kakaang
Ha re kotula tšimo ea Morena!
Lipalo tsa hae ke tse re kholisang;
A re khothahaleng, re tšepile eena.
E, mabelenyana ka seatla…