1. Helang, utloang, mohoo oa utloahala,
Ke o tsoang kahohle lichabeng;
O tla le metse le metsana ka matla.
Jo, ho lla ba lefifing:
Re hauheleng, thusang;
Oho, le tle ho röna,
Re batho ba timelang,
Re lakatsa ho phela,
Re tlisetseng liseli,
Seli la evangeli.

Helang, utloang, mohoo o ntse o hola,
Chabeng tse hole le haufi.
Ba le tšepile löna, ha ba ntse ba lla.
O, phallang, balumeli.

2. Helang, Moren‘löna oa le laela,
Ke thomo ea Jesu, o re: E—eang
Mafatšeng ’ohle le lichabeng kaofela,
Ka taba tse phelisang!
Leha ho k aba hole,
Ho k aba le bolutu,
Le bothateng bosele,
Le se feleng lipelo.
Tieang, ken a le löna,
Ka mehla le ka mehla.

Helang hle, löna, bahlanka ba Morena,
Tumisang taba tse molemo;
Se khutseng, buang, le tlerole le löna,
Le tumiseng tsa khotso!

3. Ruri, lebitso le letle la Morena
Le tla aparela lichaba;
Batho ba kae le kae, maqheku le bana,
Bohle bat la le tseba.
Ba tla tsoa bochabela,
Ba tsoe bophirimela.
Ha ba hlaha Moreneng,
Thabo e tla ba kaakang,
Mohlang oo ba kopanang
Ka khotsong e sa feleng!
E, mohlang oo, bat la rorisa Morena,
Ka pelo le ka ntoe le leng,
Bohle bat la bina sefela se secha,
Sa e aba lopolotseng.