1.
Tadima ho Jesu, wena molahlehi,
Tadima ho eena, o phele;
Tadima ho Jesu, ke eena ‘Moloki;
Mo tadime hle, o dumele!
Moetsadibe,
Tadima ho Jesu, tadima o phele,
U phele hona, hona jwale.

2.
Letswalo la dibe ha le o kherepa,
U itlhoya ha o ipona,
Tadima ho Jesu, se lese ho tshepa;
Sefapanong o shoetse wena.
Moetsadibe…

3.
Fefo ha di hoba, koetsa di biloha,
U tshohile hamper, o qwela,
Tadima ho Jesu, o haufi, sona;
O nts’a re: o se tshabe, ke ‘na!
Moetsadibe…

4.
Melekong le dintoeng, ka dinako tsohle,
Ha o batla o hlolwa pelo,
Ha o le ka har’a sakana-la-nkope,
Ngwan’eso, tadima ho Jesu!
Moetsadibe…

5.
Tadima ho Jesu, o mo shebisise,
Mo bohe, o ithute eena,
U hlakoloe dibe, utsokodisiswe,
U tshwane le Jesu, le wena!

6.
Lefatsheng, leroothong, ha o ‘mona jwale,
U khotshe thabo e makatsang.
Na mohla o ‘monang khanyeng ka sebele,
Ka mahlo, ana ho tla ba jwang?
Moetsadibe…