1 Leetong la röna la leholimo,
Mahloriso a re oela holimo
Ha re rata ho rua pholoho;
Bohloko bo re latetse ka mehla,
Le lefu le leka ho thiba tsela,
Lefu, Morena oa botšabeho.

2 Le ho le joalo, pallo e tiile:
Motsotso oa lillo ha o felile,
Jesu o lokisitse bolulo;
Ke eena tsela, ’nete, le bophelo,
Ho eena re tla fumana phomolo;
Mo leboheng, bana ba Molimo.

3 Pelo tsa röna li se ferekane;
Matsoalong tšepo ea röna e hohle;
Thuso ea hae e ke ke ea hlokoa.
Mohla nama le pelo li tepellang,
Ke moo meea ea röna e nyakallang
Ke eena, lefika la ka mehla.

4 O, Molimo oa topollo e kholo,
Re abele mahlo a tumelo!
Eha re utloa lihloriso joale,
Re tla beta pelo, re ithoballe
Ho Kreste, re tsohele bophelo.