1 Hlohonolo ke la bas a rateng
Ho kopana le bas a lumeleng,
Le ho ea ka litsela tsa e mobe,
Le ho lula setulong sa mosomi;
Ba thabelang molao oa Molimo,
Ba o bala nyene le bosiu.

2 Ba tla tšoana le fate se melang
Makopanong a liba tse koellang,
Se sa hakoeng ke ho bea ha sona,
Se khahlisang ha motho a se bona,
Se mahlaku—matala ka mehla;
Ba kang sona, bona ba iketla,

3 Ha ho joalo le ea bolotsana,
O fefoloa ke setsokotsane,
E le mooko o se nang ho bolokoa;
Taba tsa hae li se li tla rohakoa,
O tla tsuoa kahlolong ea bohle,
A lelekoe pontšeng ho ba batle.

4 Mahlo a teng a qamakang mekhoa
E khopameng, le e tlang ho bokoa.
Mahlo a mang? A moran‘a marena.
Taba tsohle li lekanngoa ke eena:
Ba lokileng o tla ba emela,
Ba leng khopo bona bat la fela