Mmele, Pelo le Moya
Botho kaofela
Ke o behela tsona
Ke di tella wena

chorus:
ee, sehlabelo sa ka
ke na ka sebele
Jesu, Morena’ka
O se amohele

Ha ke hopola wena
Na nka qenehelan’g?
Tse ntle a ke na tsona
Tse ka ho kgahlisang

chorus

Matla, leruo, botsha
Hlalefo le tsohle
O se ke wa di hana
O di amohele

chorus

Ho phela hohle ha ka
Motshehare le bosiu
Ke ho beetse wena
Ha ke ho re letho

chorus

O bue hle mong’hadi
Le nna o ntaele
O nthome Mosebetsi’ng
Ke ho sebeletse

chorus

Leha o ka nthoma kae
ke na le ho thaba
ka hohle ho’na ke hae
Moo ke rongwang kwena

chorus

Le ha ke le lefe’ela
Ke ntho ya hao ruri
Na ha ke sana taba
Ke ho wena, nthere.Amen