1
Ntate ha ke tshoanele
Ho amohela uena
Oho nketse ke loke
Ke a kopa Morena
Tlo ka sefubeng sa ka
Ho ‘na moetsalibe
Tlo ho ‘na Jesu oa ka
U lule pelong ea ka

2
Ke ithabela ka uena
Ka pelo ea ka eohle
Ke phelisoa ke uena
Bohobe ba mangeloi
E! sejo se monate!
Mphepe ka sona, Jesu
U mpepe fatsheng lena
Ho isa lefung la ka

3
Akofa, Moren’a ka
U tle ka pelong ea me!
Tlo thuse oa ka moea
Ke tle ke matlafale
Morena oa mafifi
O re hloile ruri
Morena tlo re thuse
Ntoeng tsa rona le eena
Re tle re mo fekise

4
Tlo mong’a pelo ea ka
Ke tshoere ke lenyora
Ke bile ke lapile
Le matla a felile
Tlo re fepe, Morena
Ka oona ‘mele oa hao
O re nehang bophelo
O matlafatsang moea
O re tiisang pelo

5
Lebohang lona batho
Mollopolli oa lona
Ea le nehileng sejo
Se le phelisang moea
Ahe Morena Kriste
Mor’a Molimo Ntate!
U tlotlisoe ka hohle
Ke libopuoa tsohle
Ka mehla eohle, Amen