1.
Wa nkalosa: go ntekane;
Tisong ya hae kea phela.
Ka mosa, ka bokgabane,
Jesu o nts‘ntlhokomela.
E, e, Jesu ka sebele
O ’nenesa ka letsoho;
Ke een‘nketellang pele,
ya nkalosang ka lerato.

2.
Wa nkalosa: na nka tshaba‘,
Ke belaele ka dife,
Ha modisa ya nkalosang
A le molemo hakale?
E, e, Jesu ka sebele…

3.
Wa nkalosa: taba tsa me
Ke een‘di tsebisisang;
Nka tsielwa, ke sa bone,
Empa ke een‘nkalosang.
E, e, Jesu ka sebele…

4.
Wa nkalosa: ha se motho
ya robalang, a lebale;
Motsheare le bosigo,
O ntisa a ntadimile.
E, e, Jesu ka sebele…

5.
Wa nkalosa ka sebete,
Ha ke le ntho e sarelwang,
A ntsose, a ntlheke butle
Ka paballo e makatsang.
E, e, Jesu ka sebele…

6.
wa nkalosa: go ntekane;
Ha a kgaohane le ’na.
O tla ntshedisa Jordane,
A mphihdise hae, Kanana.
E, e, Jesu ka sebele…

7.
’Me didibeng tsa bophelo,
Menyakeng e sa bolelweng,
ya tla ntisa ka lerato
Ke yena ka go sa feleng.
E, e, Jesu ka sebele…