1.
Re kene ka thothomelo
Ka tempeleng ea Morena,
Ho nyolosetsa thapelo
Ho Molopolli oa rona.

2.
Moo re ngoatheloang bohobe
Bo re khorisang lipelo;
Le moo re llisoang ke libe,
Moo re tšelisoang ke Jesu

3.
Moo hlaka le pshatlehileng
Le thateloang, le hlomele;
Moo meea e hlomohileng
E tla tšelisoa, e phele

4.
A nke ke u sale morao,
Jesu, Mophomotsi oa me;
U mpofe ka joko ea hao,
Ke tle ke u sebeletse

5.
Taba tsa hao li molemo,
Li lokiselitsoe batho;
Ke manna a leholimo
A re khorisang lipelo.