1.
Fatsheng lena hase hae ha eso;
Che, ha ho na’ng; che, ha ho na’ng.
Leha Ntate a re; Bea pelo,
Che, ha ho na’ng; che, ha ho na’ng.
Athe mona dillo di atile,
Empa Jesu o nts’a mpolokile;
Ke re, jwale le ka mehla eohle,
O nts’a le teng, o nts’a a le teng.

2.
Mona ke phela ke se na matla;
Ho jwalo ke’ng, ho jwalo ke’ng?
Jesu eena ke ‘Moloki wa ka;
O nts’a le teng, o nts’a a le teng.
Ha ke wela o ntsosa ka mosa,
Ha ke fosa o nkisa ka tsela;
Ha kefokola o nts’a mpha matla;
O nts’a le teng, o nts’a a le teng.

3.
Fatsheng lena ke ntse ke hloriswa;
Ha ho na’ng teng, ha ho na’ng teng.
Ba ha Ntate ba tsejwa ke hona;
Ho ntse ho ntoketse le teng.
Motse ola o keno aka thata,
Hape o keno aka mahlomola;
Jesu, ke ntse ke nyatsetswa wena;
O nts’a le teng, o nts’a a le teng.

4.
Ke bona lefu ho atamela;
Le teng ke teng, le teng ke teng.
Nke ke ka tshaba botsho jwa lona,
Etswe Jesu o nts’a le teng.
Leha nka hlaha khotla, ha Jesu,
O tla re ke hloka le molato;
Ke ya kena ‘musong ka bosweo.
Hona ke teng, hona teng.