Ha le lakatsa ho tseba
Ka mo ke pholositsweng
Mamelang ha ke le tjwetsa
Ke le sopisa tsela

Jeso ke mmoloki waka
O nkgethetse bodulo
Kea morata hob’a nthata
O nehile bophelo

ke ne ke shwele melatong
ke ne ke hloka tshepo
Ke ne ke mathela lefung
Ke sa tshabe Modimo

chorus

Teng ka utlwa Evangeli
E re’ Jesu o nshwetse
Ya ba sona sehlare
Sethusang moya wame

chorus

Ee, kajeno ke fodile
Ke ngwana wa Modimo
ke dumetse, Ke thabile
ha kena pelaelo

chorus

le ha ke le matshwenyehong
ke lwana ntwa e kgolo
Nke ke ka sutha bophelong
ke bolokwa ke Jesu

chorus

Mong’hadi, ke a rapela
O nthuse ka tiisetso
Ke n’o tseba ho finyella
Motseng wa dinyakallo. Amen