1
Oho ngoan’eso! U ee ka khotso
Ho ‘Mopi oa hao
Ea u bitsitseng kajeno
U s’uphethile
La hao leeto
U tla phomola
Ka eo hle mehla

2
Uena u tsoile
Tsietsing tsena
Tsa fatshe lena
U phethile thomo ea hao
U s’u ea mane
Motseng oa khotso
Le oa phomolo

3
E, re bohloko
Re lla meokho
Ka lefu la hao
Hoba u re amohiloe
Ho etsoe thato
Ea ‘Mopi oa hao
‘Me e rorisoe
Ka mehla eohle

4
Tsamaea hantle
Oho motsoalle
U boele hae
Re roballe moo lebitleng
U tlo u tsohe
Ka la bofeloMohl’a kahlolo
Ea batho bohle

5
Oho Maria
Uena ‘Ma rona
Ak’u mo thuse
A tsoe kapele mahlokong
A kene thabong
Ea leholimo
Moo a tla lula
Le bakhethuoa